Vážený užívateľ. Prepáčte ale neevidujeme Vašu úhradu za pripojenie do našej internetovej siete. Prosím uhraďte dlžnú čiastku na účet číslo :

SK32 5600 0000 0008 5371 3002

Ako variabilný symbol použite číslo Vašej zmluvy.